Website Basic

3,000,000đ/năm


 

 • Quản lý Bài viết
 • Quản lý Chuyên mục bài viết
 • Quản lý Trang
 • Quản lý Menu
 • Quản lý Slide ảnh
 • Quản lý Email
 • Quản lý Liên Hệ
 • Quản lý Thành viên
 • Sao lưu dữ liệu
 • Cấu hình chung
Website Premium

3,500,000đ/năm


 

 • Quản lý Bài viết
 • Quản lý Chuyên mục bài viết
 • Quản lý Trang
 • Quản lý Đối tác
 • Quản lý Video
 • Quản lý Menu
 • Quản lý Slide ảnh
 • Quản lý Email
 • Quản lý Liên Hệ
 • Quản lý Thành viên
 • Sao lưu dữ liệu
 • Cấu hình chung
Website Business

5,500,000đ/năm


 

 • Quản lý Bài viết
 • Quản lý Chuyên mục bài viết
 • Quản lý Trang
 • Quản lý Sản phẩm
 • Quản lý Danh mục sản phẩm
 • Quản lý Đơn hàng
 • Quản lý Kho hàng
 • Quản lý Banner quảng cáo
 • Quản lý Popup
 • Quản lý Khách hàng
 • Quản lý Đối tác
 • Quản lý Video
 • Quản lý Menu
 • Quản lý Slide ảnh
 • Quản lý Email
 • Quản lý Liên Hệ
 • Quản lý Thành viên
 • Sao lưu dữ liệu
 • Cấu hình chung