Trang Chủ Tài Liệu Sử Dụng Quản Trị Website

Phần 6: Hướng dẫn quản lý Bài viết – Viết bài mới

Thêm Tiêu đề: Tiêu đề bài viết Thêm Media: Chèn ảnh, âm nhạc, file vào bài viết. Trực quan: Hiển thị Nội dung trực quan. (Để mặc định) Văn bản: Hiển thì nội dung dưới dạng mã nguồn. Tóm tắt: Tóm tắt ngắn hoặc trích đoạn ngắn cho bài viết. Trackback: là khả năng để […]

Phần 5: Hướng dẫn quản lý Bài viết – Tất cả bài viết

Tất cả bài viết: Quản lý danh sách bài viết hiện có trên website. Chuyên mục: Bài viết thuộc chuyên mục. Thẻ: Bài viết thuộc thẻ.

Phần 4: Hướng dẫn quản lý Bài viết – Chuyên mục

Chuyên mục là gì? Chuyên mục (Categories) là các chủ đề được tạo ra để phân loại các bài viết trên website.   Ví dụ các chuyên mục: Tin Tức, Blog, Hướng dẫn,…..

Phần 3: Hướng dẫn quản lý Bài viết – Thẻ

Thẻ là gì? Thẻ hay Tag là một phép phân loại đặc biệt của bài viết để mô tả cụ thể các chủ đề liên quan.   Bạn có thể thêm Thẻ tại Bài viết -> Thẻ hoặc trong khi khởi tạo bài viết.

Phần 2: Hướng dẫn quản trị Bảng tin

Bảng tin: Quản lý thông tin chung trên website.   – Để tùy chỉnh hiển thị nội dung. Bạn click “Tùy chỉnh hiển thị” để tùy chỉnh hiển thị các khối bạn muốn.  

Phần 1: Hướng dẫn đăng nhập quản trị website

Để truy cập quản trị website: Bạn truy cập theo đường dẫn: https://tênmiền/wp-admin/https://tênmiền/wp-admin/