Trang Chủ Kiến Thức Website

Hướng dẫn kiểm tra tốc độ load trang trên website

Để kiểm tra tốc độ load trang trên website, bạn truy cập: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Hướng dẫn index website lên Google

1. Bạn truy cập Google Console để xác minh website và Index website lên google: https://search.google.com/u/4/search-console/